Η θεραπευτική μας φιλοσοφία στην συμβουλευτική βασίζεται στην   προσωποκεντρική προσέγγιση και στην θεωρεία της κοινωνικής μάθησης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι:

Γνωστική Θεραπεία(CT, Αaron Beck)

Γνωστική Συμπεριφορική  Θεραπεία (CBT, Alan Marlatt)

Διαθεωρητικό Μοντέλο Αλλαγής Συμπεριφοράς (Transtheoritical model of change Prochaska Diclemente)

Συνέντευξη Κινητοποίησης (Motivational Interviewing William Miller, Stephen Rollnick)